Missie

Om onze cliënten te ondersteunen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen in hun eigen vertrouwde omgeving, heeft het OCMW beslist om thuiszorg te optimaliseren.
Kaderend in de regelgeving van de subsidiërende overheid richten we ons bij voorkeur tot de volgende doelgroepen:

  • hoogbejaarden
  • alleenstaanden of cliënten met weinig steun van de mantelzorger
  • personen die intensief zorgbehoevend zijn (met de hoogste BEL-profiel)
  • personen die beschikken over een eerder beperkt inkomen
  • vaak met specifieke problemen (dementie, palliatieve situaties)

Wij bieden de cliënten via onze thuisdiensten:

Geïndividualiseerde professionele hulp:
 
  • van een integere verzorgende, vertrouwd met de lokale spreektaal en gewoonte
  • op regelmatige basis, zolang de nood zich voordoet
  • met garantie op vervanging, bij afwezigheid van de vaste verzorgende, afhankelijk van de graad van hulpbehoefte van de cliënt, de wens van de cliënt en de mogelijkheden van de dienst
  • met speciale aandacht voor het samengaan van de persoonlijkheid van de cliënt en de verzorgende
  • met strikte in acht name van deontologische regels

Professionele vervolmaking van onze verzorgende via regelmatige begeleiding en intensieve bijscholing,
Individueel en collectief met oog voor vernieuwing.

Duidelijke afspraken i.v.m. start van de hulpverlening
(
startdatum, duur, frequentie, prijs, …).
Professionele opvolging, evaluatie en bijsturing van de hulp- en dienstverlening.

Correcte afsluiting van de hulp- en dienstverlening.

Een doorzichtige en correcte klachtenbehandeling.

Inzicht in de werking van de dienst, inspraak indien mogelijk.

Vlotte administratieve ondersteuning.

Wij bieden onze verzorgende via de Dienst voor Gezinszorg:

En werkmilieu bij een bejaarde of een gezin aangepast aan de persoonlijkheid,
capaciteiten (en eventueel beperkingen) van de verzorgende.

De nodige informatie omtrent de werking van de dienst gezinszorg.

Regelmatige opvang en begeleiding individueel en collectief in een open communicatieve en participerende sfeer.
Opvang, begeleiding, en indien nodig doorverwijzing bij persoonlijke problemen.
Recht op een eerlijke open klachtenbehandeling.
De mogelijkheid tot vervolmaking.

Wij engageren:

We zijn een professionele dienst die ressorteert onder de dienst- en hulpverlening van het OCMW en stellen kwalitatieve dienstverlening als prioriteit.
Het is onze doelstelling om onze cliënten in de mogelijkheid te stellen om zo lang mogelijk, in de beste omstandigheden, thuis te blijven.
De cliënt staat centraal, hij heeft recht op een gepersonaliseerde totaalopvang (individuele begeleiding met respect voor het eigen kunnen, de persoonlijkheid en privacy van de cliënt).
De hulp- en dienstverlening die we bieden is professioneel. Onze gemotiveerde verzorgende zijn opgeleid en scholen zich regelmatig bij in theorie en praktijk. Dit proces wordt gedragen door dienstverantwoordelijke, administratieve medewerkers, personeelsdienst en bestuur.
We streven naar een dynamische actieve samenwerking met de mantelzorg.

Inspelen op nieuwe tendensen. Er wordt nagedacht over de toekomstperspectieven om de dienst zoveel mogelijk te optimaliseren.

Bijscholing van het personeel is een permanente bekommernis van het bestuur.

Onze hulpverlening is interdisciplinair, we werken graag samen met andere professionelen en onze hulpverlening is complementair.

Verder uitbouwen van de zorgplannen via SIT of centrum van diensten.

Inschakelen van de tussenkomsten via de zorgverzekering.